Jak wygląda odprawa celna?

Swobodny przepływ towarów istniejący w przypadku handlu między państwami należącymi do wspólnoty europejskiej sprawia, że formalności celne zostały ograniczone do obowiązków statystycznych nakładanych jedynie na podmioty generujące najwyższych obroty. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kontraktów zawieranych z firmami działającymi poza obszarem Unii Europejskiej. W takich sytuacjach nieodzowne okaże się przeprowadzenie klasycznej odprawy, w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz uiszczenie niezbędnych dla konkretnych kategorii towarów ceł. Dla przedsiębiorstw zajmujących się importem i eksportem koniecznością będzie więc współpraca z odpowiednią agencją celną. W śląskim działalność tego rodzaju prowadzi Agencja Celna INTERSPED z Czechowic-Dziedzic. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na temat odprawy celnej.

Co jest niezbędne, by móc importować lub eksportować towary do państw spoza UE?

Firma, która ma zamiar zajmować się importem lub eksportem musi dopełnić odpowiednich formalności jeszcze przed sprowadzeniem lub wysłaniem pierwszej dostawy. Podstawą okaże się uzyskanie numeru EORI – Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Wniosek o nadanie numeru EORI należy złożyć elektronicznie, wykorzystując konto w Systemie Informacyjno Skarbowo-Celnym (SISC) przez platformę PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Wymaga to dysponowania profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które pozwolą na autoryzację składanych dokumentów. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest plik UPO, czyli tradycyjne urzędowe potwierdzenie odbioru w postaci cyfrowej. Numer EORI ma formę kodu tworzonego na bazie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) firmy. 

Jakie formalności wiążą się z odprawą celną przy eksporcie i imporcie?

Odprawa celna wymaga korzystania z platform teleinformatycznych. Pierwszym krokiem będzie dokonanie elektronicznego zgłoszenia celnego towarów w systemie ECS (System Kontroli Eksportu) wykorzystywanym przez wszystkie urzędy celne UE. Procedurą możliwą w razie jego awarii jest złożenie dokumentu SAD w formie tradycyjnej. Po dopełnieniu tego obowiązku zgłaszający otrzymuje Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC), z podanym czasem przyjęcia zgłoszenia. Zawiera ono ponadto informację o nadaniu numeru odprawy celnej (OGL). Po przeprowadzeniu stosownych czynności w systemie ECS pojawia się zwolnienie towarów i tworzony jest dokument EAD co oznacza zakończenie odprawy celnej. Skutkuje to uzyskaniem zgody na opuszczenie przez towar obszaru Polski, a całość finalizuje potwierdzenie, że wywóz miał faktycznie miejsce. W przypadku importu w grę wchodzi przedstawienie organom celnym deklaracji skróconej, uzyskanie decyzji w sprawie kontroli towaru, a następnie dostarczenie towaru do urzędu celnego. Kolejnym krokiem będzie złożenie pełnego zgłoszenia celnego oraz uiszczenie należności celno-podatkowych. Po zwolnieniu towaru ze składu celnego może on zostać wprowadzony do obrotu.