Czym jest zabezpieczenie długu celnego?

Prowadzenie obrotu handlowego z podmiotami, które działają poza krajami będącymi członkami Unii Europejskiej, łączy się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności związanych z importem i eksportem towarów. Najważniejszymi z nich będą przedstawienie niezbędnych do odprawy dokumentów oraz złożenie niezbędnych deklaracji, a także naliczenie oraz odprowadzenie wymaganych opłat celnych i podatków. Ponieważ procedury łączące się z załatwianiem spraw tego rodzaju są dość złożone, najlepszym rozwiązaniem okaże się skorzystanie z pomocy agencji celnej. W Małopolsce usługi tego typu świadczy firma Agencja Celna Intersped. Przekonajmy się, jak wygląda sprawa długów celnych i ich zabezpieczania.

Czym jest dług celny i jak powstaje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprawa towarów łączy się z koniecznością zapłacenia należnego od nich cła. Związany z tym faktem dług celny powstaje w chwili przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego towarów w przywozie. Dłużnikiem, który będzie musiał uregulować wynikającą z tego stanu rzeczy należność (według obowiązujących w konkretnym przypadku taryf), jest podmiot zgłaszający. Dla zagwarantowania, że kwota zostanie wpłacona, stosuje się w takich sytuacjach zabezpieczenie długu w wysokości, która pokryje kwotę należności celnych, wyliczaną na podstawie najwyższych stawek celnych mających zastosowanie do towarów tego rodzaju. 

Kiedy zabezpieczenie długu celnego będzie konieczne?

Zabezpieczenie długu celnego będzie obowiązkowe między innymi w przypadku prowadzenia magazynu czasowego składowania lub składu celnego i korzystania z procedur specjalnych. Warto pamiętać, że zabezpieczenie nie jest potrzebne, jeżeli transakcja nie przekracza statystycznego progu wartości dla zgłoszenia, wynoszącego obecnie 1000 euro. Organy celne mogą jednak zażądać złożenia zabezpieczenia długu celnego w każdym przypadku, gdy uznają, że uiszczenie opłat nie jest pewne. Zabezpieczenie nie może być wymagane m.in. od organów publicznych, dla towarów przesyłanych transportem przesyłowym, a także w szczególnych przypadkach odprawy czasowej. 

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu celnego?

Dług celny może być zabezpieczony na dwa sposoby. W grę wchodzi zabezpieczenie pojedyncze, a więc obejmujące jedną operację handlową i dokonane zgłoszenie celne albo zabezpieczenie generalne. Jest ono składane do większej liczby operacji i dokonywanych zgłoszeń celnych. Zabezpieczenie może przybierać postać depozytu gotówkowego wpłacanego na bankowy rachunek sum depozytowych, w kasie określonego urzędu celnego lub zlecenia przelewu, czeku gotówkowego albo rozrachunkowego. Możliwe jest też zobowiązanie gwaranta, który deklaruje bezzwłoczne uiszczenie żądanej kwoty do wysokości określonego limitu.